حداقل سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز آپتار

نیازهای سخت افزار و نرم افزاری جهت نصب و راه اندازی آپتار


 

رایانه(ها) ی خدمت دهنده و خدمت گیرنده که به ترتیب آپتار مدیر و آپتار کاربر بر روی آنها نصب می شوند نیاز به مشخصات سخت افزاری و نرم افزار مناسب دارند که در ذیل مشاهده می کنید.

 

توجه: مشخصات ذکر شده صرفا نیاز برنامه آپتار را بیان می کنند. بدیهی است نیاز سیستم عامل و تعداد نرم افزارها و کاربرانی که به صورت همزمان از نرم افزارها استفاده می کنند باید در نیازهای سخت افزاری در نظر گرفته شوند.

 

سخت افزار/نرم افزار

آپتار کاربر آپتار مدیر

Intel Celeron Dual Core

512MB 2GB

300MB 500MB

Windows 7 (x32 or x64)

Windows 7 (x32 or x64)
Ultimate ,Enterprise or Pro

Windows XP SP3 (x32 or x64) Windows XP SP3 (x32)

Microsoft .Net Framework 4 Microsoft .Net Framework 4
   IIS