نصب برنامه Microsoft .NetFramework 4

راهنمای نصب برنامه Microsoft .NetFramework 4


 

یکی از برنامه های پیش نیاز برای نصب آپتار مدیر، برنامه Microsoft .NetFramework 4 است. فایل اجرایی برنامه را اجرا کنید تا پیام زیر ظاهر شود. گزینه I have read and accept the license terms را علامت دار کنید و بر روی Install کلیک کنید.

 

 

پس از پایان فرایند بر روی Finish کلیک کنید.

 

 

پس از نصب با انتخاب گزینه Restart Now رایانه را مجددا راه اندازی کنید.